Termes i Condicions


Mitjançant aquest document s'estableixen les Condicions Generals d'Ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web www.ventaneumaticos.com propietat de Pneumàtics Perelló SL(d'ara endavant Pneumàtics Perelló) amb CIF: B17084641, amb domicili social al C/ Mas Falgas , 8, 17180 Vilablareix. L'accés al lloc web de www.ventaneumaticos.com implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús.

1. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ, DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTANT, DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús així com les Condicions Generals de Contractació dels diferents serveis que es posen a disposició de l'usuari al lloc web de Pneumàtics Perelló, s'exposen amb caràcter permanent al lloc web titularitat de Pneumàtics Perelló http://www .ventaneumaticos.com podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les condicions d'ús del lloc així com de les condicions de contractació sota les quals es prestaran els diferents serveis. Pel que fa als productes que l'USUARI vagi adquirint, Pneumàtics Perelló, en el moment de produir-se la compra i en un termini no superior a les vint-i-quatre hores envia a l'adreça de correu electrònic, que el CONTRACTANT ha especificat al formulari de registre d'usuari com a via principal de contacte, factura justificativa amb descripció del producte o productes adquirits i el cost dels mateixos (amb desglossament d'impostos si són aplicables). Així mateix, el CONTRACTANT seguirà disposant amb caràcter permanent a la seva àrea privada tant de les presents Condicions Generals com de totes les Condicions Generals de Contractació dels diferents serveis així com del detall dels serveis concrets que té contractats i el període de vigència dels mateixos juntament amb les factures acreditatives del pagament. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals o de les Condicions Generals de Contractació dels serveis, serà, exposada clarament en un lloc de fàcil accés al lloc web (http://www.ventaneumaticos.com). Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada pel CONTRACTANT, que la podrà sol·licitar en qualsevol moment via correu electrònic utilitzant el formulari de contacte.

2. OBJECTE DEL LLOC WEB www.ventaneumaticos.com

El lloc web de Pneumàtics Perelló ha estat realitzat per oferir relacionats amb el món de l'automòbil i les motos.
3. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web www.ventaneumaticos.com no comporta l'obligatorietat d'inscripció o registre de l'USUARI, aquesta només serà necessària per contractar serveis mitjançant la introducció de determinades dades en un formulari de registre d'USUARI on es reiteren les presents Condicions Generals de ús (veure clàusula 1 de les presents Condicions). Les condicions d'accés i ús del lloc web de Pneumàtics Perelló es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l'USUARI es compromet a fer un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual... Expressament i sense caràcter taxatiu Pneumàtics Perelló prohibeix els següents:

  - realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Pneumàtics Perelló oa tercers.

- realitzar sense l'autorització deguda qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius no sol·licitats (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing) Pneumàtics Perelló rep des de diferents organitzacions imparcials que lluiten contra l´ús d´aquest tipus de pràctiques notificacions quan un usuari o CONTRACTANT de Pneumàtics Perelló envia massivament correu no desitjat resultant perjudicada Pneumàtics Perelló ja que es veu danyada la seva imatge i prestigi. En cas que Pneumàtics Perelló rebi aquestes notificacions ho farà saber al CONTRACTATANT perquè, amb caràcter immediat cessi amb aquestes males pràctiques. Pneumàtics Perelló no entrarà a valorar si les adreces a les quals el CONTRACTANT ha enviat correu no sol·licitat van ser obtingudes amb el consentiment del seu titular sinó que actuarà sempre que una organització dedicada a la lluita contra aquestes activitats així ho notifiqui -aquestes organitzacions reben les queixes de les persones que reben correus no sol·licitats- i per tant si el CONTRACTANT no abandona l'ús d'aquestes pràctiques Pneumàtics Perelló cancel·larà de forma immediata el servei i resoldrà aquest contracte reservant-se l'exercici de quantes accions legals siguin oportunes per defensar els seus interessos . Així mateix, queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats per tal de causar problemes o atacs a la xarxa. També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors fent qualsevol tipus d'entrada o acció que no sigui estrictament necessària per al gaudi per part de l'usuari. Pneumàtics Perelló podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-vegeu la clàusula setena.

4.CONTINGUTS

Els continguts incorporats al lloc web de Pneumàtics Perelló han estat elaborats i inclosos per:

- la pròpia entitat Pneumàtics Perelló utilitzant fonts internes i externes, de manera que Pneumàtics Perelló únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

- els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta Pneumàtics Perelló de tota responsabilitat que se'n pugui derivar.

- persones físiques i jurídiques alienes a Pneumàtics Perelló, bé a través de col·laboracions que s'insereixen directament al lloc web, bé a través d'enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempta Pneumàtics Perelló de tota responsabilitat. A més, a través del lloc web de Pneumàtics Perelló es posen a disposició de l'USUARI productes i serveis tant de Pneumàtics Perelló com de tercers destinats a ser comercialitzats i que estaran subjectes a les Condicions Generals i particulars de cadascun.

Pneumàtics Perelló no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament eximeix de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la manca o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers.

L'USUARI que desitgi establir un enllaç al seu lloc web al lloc web de Pneumàtics Perelló no farà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en el lloc web esmentat, concretament l'USUARI que introdueix un enllaç o link es compromet a:

- no destruir, danyar o alterar de qualsevol manera els continguts, serveis o productes posats a disposició de l'USUARI al lloc web de Pneumàtics Perelló

- no declarar que Pneumàtics Perelló assumeix la supervisió de l'enllaç o dels continguts de la pròpia web de l'USUARI que introdueix un link al lloc web de Pneumàtics Perelló al seu propi lloc web. Pneumàtics Perelló no serà responsable en cap dels continguts o serveis de la web de l'USUARI on s'inclogui un enllaç o link al lloc web de Pneumàtics Perelló.

- no incloure al seu propi lloc web la marca, nom comercial o qualsevol signe distintiu pertanyent a Pneumàtics Perelló sense la prèvia autorització de l'entitat.

5. RESPONSABILITAT Pneumàtics Perelló

5.1 Errors en les connexions, cas fortuït i força major: Pneumàtics Perelló no serà responsable dels errors, retards a l'accés, retards al sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de lempresa. Pneumàtics Perelló es compromet a intentar solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l'USUARI per solucionar les incidències de la manera més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix Pneumàtics Perelló no serà responsable de les fallades que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el lloc web estigui en tot moment operatiu quan sigui degut a qüestions no imputables a Pneumàtics Perelló o que aquesta no pugui resoldre amb els mitjans que hi ha al seu abast.

5.2 Ús del lloc web: Pneumàtics Perelló no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part del CONTRACTANT. Tampoc serà responsable Pneumàtics Perelló de les conseqüències majors o menors per la manca de comunicació entre Pneumàtics Perelló i el CONTRACTANT quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat oa la falsedat de les dades proporcionades pel CONTRACTANT al seu registre d'usuari a www. ventaneumaticos.com.

5.3 Responsabilitat: Pneumàtics Perelló assumeix les responsabilitats que hi pugui haver lloc per la prestació dels serveis que ofereix als límits i tal com s'especifica a les diferents Condicions Generals de Contractació dels serveis que es posen a disposició de l'USUARI.

 

6. GARANTIES

En cas de producte defectuós, Pneumàtics Perelló haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Pneumàtics Perelló respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d'informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

 
7. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

7.1 Bon ús del servei: L'USUARI està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no fer-lo servir de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. Pneumàtics Perelló queda facultada per mitjà de les presents Condicions Generals d'Ús, a partir del moment que tingui coneixement fefaent de la realització per part de l'USUARI de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa a l'USUARI o restringir-li l'accés al lloc web de Pneumàtics Perelló. L'USUARI serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l'USUARI davant de Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si escau, pugui assumir Pneumàtics Perelló si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, Pneumàtics Perelló col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita, especialment en l'àmbit de continguts introduïts per l'USUARI que puguin vulnerar drets o interessos legítims de Pneumàtics Perelló o de tercers.

7.2 Guàrdia i custòdia de claus d'accés: L'USUARI serà responsable de la seguretat i confidencialitat de les claus amb les quals accedeix a la seva àrea privada que li són atorgades en registrar-se com a USUARI- per realitzar la contractació dels diferents serveis guardar-les en un lloc segur per tal d'impedir l'accés a tercers no autoritzats.

7.3 Diligència deguda: L'USUARI es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguin requerides amb la diligència deguda amb caràcter especial, l'USUARI ha de ser diligent respecte a l'actualització i veracitat de les seves dades personals, fonamentalment del correu electrònic assenyalat al formulari de registre d'USUARI com a via principal de contacte amb Pneumàtics Perelló - veure clàusula 7 de les presents Condicions.

8. COMUNICACIONS

Pneumàtics Perelló i l'USUARI acorden comunicar-se i notificar totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència dels diferents serveis que pugui tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu de Pneumàtics Perelló per a aquestes comunicacions serà info@ventaneumaticos.com i el del CONTRACTANT serà el facilitat al formulari de registre d'usuari de Pneumàtics Perelló a www.ventaneumaticos.com. L'USUARI es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic ia modificar-lo des de la seva àrea privada si fos necessari per continuar rebent les comunicacions. En tot cas, si succeís qualsevol problema urgent o fallada en la comunicació anterior, les comunicacions es realitzaran mitjançant telèfon, fax, correu postal, missatgeria o qualsevol altre sistema adequat per tal que es persegueixi. Tot i això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant exempta Pneumàtics Perelló de tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar per la manca de consulta o error en el correu electrònic facilitat per l'USUARI. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

9.DRETS D'AUTOR I MARCA

Pneumàtics Perelló és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Pneumàtics Perelló, que inclou tant el nom com el logotip, excepte el consentiment exprés de Pneumàtics Perelló. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Pneumàtics Perelló -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Pneumàtics Perelló.

10. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988 de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació; Llei 26/1984, de 19 de juliol, per a la defensa de consumidors i usuaris; Reial decret 1906/1999 de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals; la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal; la Llei 7/1996, de 15 de Gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribuna