1. Dret de desistiment:

De conformitat amb la legislació vigent, podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu dins dels 14 dies naturals des del dia en què vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir el bé (amb les excepcions que es descriuen a continuació*) , sempre que el producte no hagi estat manipulat/utilitzat i dins del seu embalatge original en cas que n'hi hagi.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar  la decisió enviant un correu electrònic a info@ventaneumaticos.com , o emplenant el següent formulari de desistiment, el qual Pneumàtics Perelló (Ventaneumaticos.com) confirmarà la  seva recepció.

Ens haurà de tornar el bé /bens com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la decisió de desistiment del contracte, havent d'enviar-ho a Pneumàtics Perelló SL, C/ Mas Falgas, 8 – 17180 Vilablareix.

S'haurà d'incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats. Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec del client, i aquest podrà triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article. Podem oferir l'opció de recollida al vostre domicili , a través de la nostra empresa de transport. El cost de la devolució anirà a càrrec del client, i  serà informat abans de la recollida.

Un cop rebuda la mercaderia a les nostres instal·lacions i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import. En cas que els productes no siguin retornats amb els seus embalatges originals, el preu podrà patir una depreciació. Realitzarem l'abonament (descomptant l'import del cost de la devolució) a través de la mateixa forma de pagament utilitzada a la comanda, en un termini màxim de 14 dies naturals des que el client exerceixi el seu dret de desistiment, si bé fins que no hàgim  rebut els béns podrem retenir el reemborsament.

No s'admetrà el canvi d'un article per un altre de diferent, en aquest cas, s'haurà de procedir a la seva devolució i fer una nova compra.

*Excepcions al dret de desestiment

Tal com estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, no s'acceptaran devolucions dels productes següents :

* La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

* El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

* El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

* El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

* El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

* El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

* El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

2. Devolució de producte per defectes produïts en el transport o error en l'enviament:

Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular l'embalatge d'enviament o els propis del producte, que aquest té defectes provocats per danys en el transport, o s'aprecia, de la mateixa manera, un error a la mercaderia rebuda , recomanem que ho comuniqui a Pneumàtics Perelló (i aconsellem indicar-ho a l'albarà de lliurament del transportista) mitjançant correu electrònic dirigit a : info@ventaneumaticos.com, en un termini màxim de 48h per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

3. Garantia de producte

El termini de garantia oficial del fabricant és de 2 anys a partir de la data de lliurament del producte. Perquè sigui aplicable la garantia, cal que el client/usuari conservi la factura i que el producte presenti un defecte de fabricació.

La garantia del fabricant respon davant dels possibles defectes o vicis de fabricació del producte, i no per deficiències ocasionades per cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes (muntatge i desmuntatge), danys derivats d'un ús inadequat o desgast propi pel seu ús.....

El termini màxim per a la notificació d'un producte defectuós és de dos mesos des de la detecció.Ventaneumaticos  tramitarà les garanties enviant el producte al fabricant per a la seva evaluació i és aquest l'únic que en pot verificar i determinar la seva aplicació.En cas que el fabricant confirmi el seu defecte, Ventaneumaticos procedirà a la reparació, substitució, resolució del contracte o rebaixa del preu d'aquest producte previ contacte amb el client seguint les indicacions del fabricant.

Per sol·licitar una tramitació de garantia de producte contacteu amb el servei d'Atenció al client a l'email info@ventaneumaticos.com on us informaran del procés a seguir.